Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. “RBWD” : Roy Bleeker Webdesign
 2. “Opdrachtgever”: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie RBWD een overeenkomst heeft gesloten.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RBWD en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. RBWD kan niet aan zijn facturen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de facturen, offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een offerte wordt, tenzij anders overeengekomen, per e-mail toegestuurd.
 4. De overeenkomst is gesloten, nadat Opdrachtgever de e-mail positief beantwoord heeft.
 5. RBWD is slechts aan zijn offerte gebonden indien de Opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na de offertedatum bevestigt hiermee akkoord te gaan.
 6. De prijzen in een offerte, aanbieding of overeenkomst worden duidelijk zowel Exclusief BTW als Inclusief BTW vermeld.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. RBWD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RBWD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RBWD worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RBWD zijn verstrekt, heeft RBWD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. RBWD behoudt zich het recht voor om derden werkzaamheden uit te laten voeren, oftewel om werk uit te besteden.
 4. De uitvoering zal overeenkomstig de in de offerte vermelde werkzaamheden bevatten. Indien extra werkzaamheden gewenst zijn, zal hiervoor een nieuwe offerte overlegd worden door RBWD, welke na akkoord van Opdrachtgever de voorgaande offerte vervangt.

Artikel 5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen RBWD en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het desbetreffende project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de overeenkomst “Website Compleet” betreft, zal de overeenkomst na oplevering, oftewel het online gaan van de website, aflopen en zullen RBWD en Opdrachtgever geen verplichtingen meer hebben, uitgesloten de dan nog lopende betalingsverplichting.
 3. Indien de overeenkomst “Compleet Onderhoudspakket” betreft, bedraagt de minimale duur 12 maanden. Deze periode wordt na een jaar automatisch verlengd. En wordt er een factuur verstuurd
 4. De kosten voor Hosting en Domeinnamen zullen jaarlijks verhoogd worden met de jaarlijkse inflatie (volgens CBS Consumentenprijsindex)
 5. Als de Opdrachtgever tussentijds de werkzaamheden wilt beëindigen, dienen de gewerkte uren betaald te worden plus een onkostenvergoeding van €50,-.


Artikel 6. Levering en levertijd

 1. Alle door RBWD genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal RBWD de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Overschrijding van overeengekomen levertijden geven in geen geval recht op schadevergoeding.


Artikel 7. Wijzigingen overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Alle kwalitatieve en/of kwantitatieve wijzigingen in de overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is worden, wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Deze extra kosten zullen tijdig overlegd worden en pas worden voltrokken na toestemming van Opdrachtgever.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 4. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van RBWD op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan RBWD een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben.
 6. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal RBWD Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 7. Na het ondertekenen van een overeenkomst met RBWD, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail, is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.


Artikel 8. Overmacht

 1. RBWD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het -verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RBWD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RBWD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. RBWD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan acht weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover RBWD ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RBWD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 9. Betaling

 1. De hostingkosten dienen in zijn totaliteit vooraf te worden betaald.
 2. Bij acceptatie van de offerte dient de helft te worden aanbetaald.
 3. Restant betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door RBWD aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.
 6. Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De hostingkosten dienen jaarlijks volledig vooraf te worden betaald.
 9. Indien de verschuldigde bedragen niet betaald zijn na 14 dagen van het verzenden van de factuur wordt er een herinneringsbericht gestuurd. Als hier na 5 dagen niet op gereageerd is behoudt RBWD zich het recht voor om de website offline te halen en een andere pagina te tonen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de overeenkomst door RBWD geleverde blijft volledig eigendom van RBWD totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met RBWD gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door RBWD geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 11. Intellectueel Eigendom

 1. RBWD behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. RBWD heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Copyrights en bijbehorende links mogen nimmer worden verwijderd, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien deze wel verwijderd worden, kan een naheffing ter hoogte van 250 euro worden toegezonden. Copyright inclusief link wordt standaard geplaatst op door RBWD gemaakte websites.

Artikel 12. Garantie

 1. De door RBWD te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode: – RBWD tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; – de Opdrachtgever aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van wijzigingen aan de geleverde producten welke niet door RBWD zijn verricht.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de garantieperiode, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. De Opdrachtgever dient het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 7. Eventuele gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen één maand, na levering, aan RBWD te worden gemeld.

Artikel 13. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt RBWD steeds op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat RBWD het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
 3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks RBWD, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. RBWD zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart RBWD van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van RBWD is beperkt tot herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. RBWD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RBWD is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. RBWD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie ten gevolge van (technische) fouten in geleverde producten/diensten.
 4. RBWD aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door gebruik van scripts, programma’s of andere inhoud of opmaakmethodes welke niet door RBWD geleverd zijn.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RBWD.


Artikel 15. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RBWD op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RBWD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is RBWD gerechtigd tot opeisen van de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RBWD, zal RBWD in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, indien de Opdrachtgever dit wenst. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor RBWD extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij RBWD anders aangeeft.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het RBWD vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van RBWD op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Privacy

 1. RBWD zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om persoonsgegevens geheim en/of vertrouwelijk te houden.
 2. RBWD zal Opdrachtgever vragen naar zijn naam en adres, dit om te doen aan de wettelijke verplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft geeft dat RBWD het recht de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever aan derden te verstrekken voor zover nodig.
 4. RBWD zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de Opdrachtgever en deze, zonder toestemming van Opdrachtgever, niet verstrekken aan derden, tenzij RBWD daartoe wettelijk is verplicht.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RBWD partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Opdrachtgever aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van RBWD is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft RBWD het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. RBWD behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met RBWD.